Slecht betalende klanten en lange betalingstermijnen kunnen een aanzienlijke schadepost voor uw bedrijf vormen. Als vorderingen (te) lang openstaan, dan heeft dit directe gevolgen voor de liquiditeit van uw bedrijf. Als klanten helemaal niet betalen, dan kan uw winstprognose zelfs omslaan in verlies. Er zullen altijd hardnekkige wanbetalers zijn, maar een goed uitgestippeld debiteurenbeleid kan de schade voor uw bedrijf aanzienlijk beperken.

U moet dus tijd vrij maken voor debiteurenbeheer, ook als u dat liever niet doet. Organiseer uw debiteurenbeheer zo, dat het een vast onderdeel van de bedrijfsvoering is. Steeds meer bedrijven stappen daarom tegenwoordig over op het uitbesteden van het debiteurenbeheer. Dit heeft als voordeel dat het bedrijf zich nog meer kan richten op de kernactiviteiten. Een goede bewaking en controle van de betalingstermijnen zorgt ervoor dat facturen sneller worden voldaan hetgeen leidt tot een verbetering van uw liquiditeitspositie.

Effectief debiteurenbeheer vraagt veel tijd en aandacht. IBK Incassobureau Kennemerland kan voor u een hoop werk uit handen nemen. Wij voeren op ons kantoor uit uw naam de debiteurenadministratie. Dit houdt in dat wij ervoor zorgen dat u uw geld krijgt zonder er zelf naar om te hoeven kijken.

Uiteraard zal in overleg met u worden bepaald welke manier uw voorkeur geniet. De factuur zal veelal door u zelf worden verzonden waarna herinneringen door IBK Incassobureau Kennemerland worden verzorgd.

Voor debiteurenbeheer zijn verschillende trajecten te kiezen, er wordt afgesproken wie en hoe de factuur, herinnering of aanmaning verstuurd.

Aanmaning op uw briefpapier
Wij kunnen op vooraf bepaalde momenten geheel geautomatiseerd aanmaningen of herinneringen voor u versturen, op uw briefpapier. Deze brieven kunnen naar uw wensen worden ingericht, waarbij wij u vanzelfsprekend adviseren. Uw klant merkt niet dat u een extern bureau heeft ingeschakeld, maar merkt wel dat u uw zaken goed georganiseerd heeft.

Debiteurenbeheer is maatwerk wij bespreken daarom graag in een persoonlijk gesprek uw huidige debiteurenprocedures en indien gewenst bespreken wij hoe wij u kunnen ondersteunen met uw debiteurenbeheer.


IBK Prevent is gekoppeld aan de verschillende stadia binnen het traject van debiteurenbeheer, van factureren tot en met het in gebreke stellen. Hierbij kunt u zelf bepalen of u kiest voor een milde of een steviger aanpak. Afhankelijk van de periode dat de rekening “open” staat of de aard van uw debiteur, kiest u de aanpak die u het best bij de situatie vindt passen. IBK Prevent zoals wij dat bieden, bestaat uit: IBK Logo, IBK Zegel en IBK Prevent- Sommatie.

De incassowerkzaamheden beginnen eigenlijk al bij ú. Uw aanmaningstraject start op het moment dat een factuur onbetaald blijft. Hierin kunnen wij u ondersteuning verlenen met IBK Prevent. Het systeem is zeer eenvoudig in uw administratie te implementeren en het aantal uit handen te geven vorderingen zal aanzienlijk verminderen. IBK Prevent bestaat uit de volgende modules:

- IBK Prevent Logo Met IBK Prevent Logo krijgt u het recht om op uw briefpapier te vermelden dat u bent aangesloten bij het Incassosysteem van IBK.

- IBK Prevent Zegel Het IBK Prevent Zegel is een uniek genummerd zegel die u op uw aanmaning toevoegt om deze meer kracht bij te zetten. Het IBK Prevent Zegel verstevigt uw debiteurenbeheer en toont aan dat u voorzien bent van een adviseur op het gebied van incasso.

- IBK Prevent-Sommatie Dit is een sommatie op speciaal IBK-briefpapier, waarbij een steviger toonzetting wordt gebruikt. Dit heeft in de meeste gevallen tot gevolg dat de brief bij uw debiteur bovenop de stapel inkomende post belandt. Het vervaardigen en verzenden van de IBK Prevent-Sommatie wordt door cliënt zelf verzorgd. In deze sommatie wordt een bedrag van € 15,00 aan kosten meegevorderd. Tevens kan dit door IBK verzorgd worden.
Op het moment dat u een vordering aan IBK uit handen heeft gegeven, bevindt deze zich in de minnelijke fase van het incassotraject. In deze fase doet IBK al het mogelijke om de openstaande vordering zo snel mogelijk te innen. IBK hanteert de onderstaande route voor u:

- Sommatie Deze sommatie wordt binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw opdracht verstuurd naar de debiteur. Hierin sommeren wij de hoofdsom vermeerderd met onze incassokosten en rente binnen 7 dagen te voldoen.

- Tele-Sommatie In deze telefonische sommatie wordt er bij de debiteur aangekondigd dat dit de laatste kans van betaling is voordat wij genoodzaakt zijn de dagvaarding te laten uitbrengen..

- Laatste Sommatie Dit is de laatste sommatie voor af gaande aan de gerechtelijke procedure, hierin word uw debiteur voor de laatste maal schriftelijk gesommeerd het totaal bedrag binnen 5 dagen te voldoen en aangekondigd dat de dagvaarding binnenkort uitgereikt wordt.
Dagvaarding

Na het uitbrengen van de dagvaarding geldt er over het algemeen een termijn van minimaal een week voordat de zaak daadwerkelijk door de rechter behandeld wordt. Tijdens de procedure wordt u vertegenwoordigd door een jurist van ons kantoor. Deze zal in geval van verweer de nodige conclusies en akten voor u opstellen.

Juridische werkzaamheden, onder meer bestaande uit vervaardigen van een dagvaarding, vervaardigen van overige processtukken en juridische bijstand zijn voor rekening van opdrachtgever. Dit laat onverlet dat er getracht zal worden deze kosten te verhalen op de tegenpartij. De rechter beslist uiteindelijk wat er aan kosten wordt toegewezen.

Indien de vordering van opdrachtgever meer dan € 25.000,00 (hoofdsom inclusief rente en incassokosten) bedraagt, zal de zaak worden behandeld door een procesadvocaat.


De executie fase

Gaat de debiteur na een veroordeling niet vrijwillig tot betaling over dan zal het verkregen vonnis ten uitvoer worden gelegd, doorgaans door middel van beslaglegging. Dit gebeurd door een door ons aangewezen gerechtsdeurwaarder.

Beslaglegging wordt in de regel vooraf gegaan door een klein onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden.

In het uitzonderlijke geval dat na een procedure blijkt dat een vordering oninbaar is, worden onze werkelijk gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Wij proberen dit door vroegtijdig inwinnen van informatie te voorkomen, uitsluiten kunnen wij het echter niet.Soms is een incassoprocedure niet afdoende. In dat geval gaat het IBK Incassobureau Kennemerland een stap verder. We leggen namens u beslag op het bezit van de betreffende debiteur. Daarbij bekijken we de diverse mogelijkheden als beslaglegging op inkomsten uit arbeid, op roerende en onroerende zaken en eventueel het aanvragen van het faillissement. De gehele executoriale fase wordt door ons voor u opgestart en uitgevoerd. Omdat dit juridische kennis vereist, hebben we hiervoor gespecialiseerde juristen in dienst. Bovendien werken we samen met gerenommeerde deurwaarderskantoren. Dus ook als gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn, zorgt het IBK Incassobureau Kennemerland voor een goede afloop en afwikkeling.